Dodatek kierowcy za pracę w nocy

Zawód kierowcy często wiąże się z pracą nie tylko w dzień, ale także w nocy.

Definicja pory nocnej została ustalona w art.1517 par.2 Kodeksu pracy. Zgodnie z nią pracownikiem wykonującym pracę w nocy jest osoba, której rozkład czasu pracy obejmuje co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub w okresie rozliczeniowym pracuje w nocy co najmniej ¼ obowiązującego go czasu pracy. Według kodeksu pracy porą nocną jest czas 8 godzin, które przypadają pomiędzy godzinami 21:00 a 7:00. Godziny te ustalane są indywidualnie przez każdego pracodawcę, a dokładne ustalenia odnośnie do konkretnego przedziału godzinowego powinny zostać zapisane w regulaminie pracy, układzie międzyzakładowym lub w informacji o warunkach zatrudnienia, jeżeli dany zakład nie posiada własnych przepisów międzyzakładowych. W małych firmach, w których liczba pracowników nie przekracza 20 osób, pracodawca nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy. W takim wypadku określenie pory nocnej powinno nastąpić w innej formie pisemnej, np. w obwieszczeniu. Zgodnie z Art. 29 § 3 pkt 5 Kodeksu Pracy pracodawca musi powiadomić pracownika o obowiązującej porze nocnej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia z nim umowy o pracę. Kierowcy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, mają prawo do rekompensaty za pracę w porze nocnej. Ustalenie wysokości ryczałtu powinno uwzględniać przewidywalną liczbę godzin, które pracownik może przepracować w danym miesiącu w porze nocnej. Za każdą przepracowaną w tej porze godzinę pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki wynikającej z aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r. wynosi 1850 zł brutto).

 

Dodatek w tej wysokości przysługuje każdemu pracownikowi, bez względu na to czy jest to jego pierwszy, czy kolejny już rok pracy.

Omawiany dodatek jest obliczony po sporządzeniu ewidencji i należy go wypłacić kierowcom w każdym miesiącu. Dodatek ten powinien być także wyszczególniony na liście płac, którą otrzymał pracownik. W zależności od danego miesiąca kalendarzowego, kwota dodatku za pracę w porze nocnej będzie się różnić. Niedopuszczalne jest jednak obniżenie wysokości dodatku za pracę w nocy poniżej ustawowej wysokości lub też całkowite pozbawienie pracowników prawa do niego. Należy on bowiem do obowiązkowych składników wynagrodzenia, które są określone w przepisach prawa pracy. Warto również pamiętać, że pracownikowi przysługują dwa odrębne dodatki, jeśli praca w porze nocnej jest także pracą w godzinach nadliczbowych: za wykonywanie pracy w porze nocnej (20% stawki lub ryczałt), dodatek 100 % z tytułu nadgodzin przysługujący za pracę w nocy. Należy mieć na uwadze, że czas pracy w porze nocnej nie może przekroczyć 10 godzin w ciągu jednej doby. To ograniczenie jest bardzo istotne przede wszystkim w przypadku kierowców, którzy są zatrudnieni w równoważnym czasie pracy. Za niestosowanie się do obowiązujących przepisów określających pracę w porze nocnej pracodawca może zostać ukarany przez Państwową Inspekcję Pracy mandatem w wysokości od 1.000 do 30.000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *